500MHz DDR Roundup

מבחני ביצועים כלליים

גם במבחני הביצועים הכלליים התוצאות צמודות בהחלט וכמעט שאין הבדלים ממשיים פרט לכמה מקרים ספציפיים אשר חוזרים על עצמם בכל המהירויות השונות.
ניתן לראות הבדלים פעוטים במבחני המעבד של סנדרה שכנראה נובעים מגורמים רבים מכיוון שלאורך מספר הרצות של המבחנים עם אותו זכרון התוצאות משתנות מפעם לפעם ולכן אינני מאמין שזה נובע בהכרח מן הזכרונות עצמם. במבחן הזכרון של סנדרה ניתן לראות שהתוצאות כמעט זהות ושכמות הזכרון כמעט ושלא משפיעה על כך, אולם במבחני הזיכרון של PCmark 2002 ו-2004 ניצן לראות שערכות של 512×2 פותחות פער מסוים. כמו כן ניתן לראות לאורך כל המבחנים שבמהירויות זהות ערכות של 512×2 תמיד מהירות בשניה אחת בחישוב של Pi עד למיליון ספרות בהשוואה לערכות של 256×2 בלא קשר לתיזמונים.
על אף שבמקרה הזה ישנם הבדלים מסוימים, גם הפעם הם לא משמעותיים ובהחלט אין הבדל רציני בין ערכות שונות בעלות נפחים זהים.