DDR 2 יוצא ב- 2003

זכרון זה יהווה את קפיצת הדרך הבאה בטנולוגיית הDDR, עם מהירות זכרון שתגיע עד ל533 MHZ, ומי יודע עד לאן…
רוחב פש יפה של 4.3 גיגה ביט הינו גם חלק מהתפריט!

ואל תדאגו, מדברים כבר על ה-DDR 3, שיתחרה בDRAM הסופר מהיר!

לידיעה